D.A.V. COLLEGE

Pundri (Haryana)

NAAC ACCREDITED GRADE ‘B’
.

Governing Body

Governing Body

Padma Shri Dr. Punam Suri

Dr. Ajay Suri

Dr. A.K. Sharma

Sh. H.R. Gandhar

Sh. M.L. Sekhri

Dr. Shiv Raman Gaur

Dr.(Mrs.) Rama

Dr. Neelam Kamra

Dr. Anil K. Vashishth, University Nominee

Dr. Rajinder Kumar Arora, DGHE Nominee

Dr. Subhash Tanwar, Principal

Dr. Vishavjeet Singh, Teachers' Representative

Dr. Vaibhav Dutt Sharma, Teachers' Representative

Sh. Krishan Kumar, Non-Teaching Representative

×